A Systream rendszerre vonatkozó általános szerződési feltételek

A jelen általános szerződési feltételek („Feltételek”) a SYSTREAM rendszer használatára vonatkozó rendelkezéseket tartalmazzák. Az egyes Szolgáltatásokra vonatkozhatnak további, az adott Szolgáltatás funkcióira és jellemzőire tekintettel megállapított egyéb feltételek.

Az elektronikus elfogadási eljárás elvégzésével, illetve a „küldés” vagy „elfogadás” gombokra kattintással, a szolgáltatások bármelyikének használatával vagy bármely más módon ezen feltételek elfogadásának kinyilatkoztatásával ön és bármely más személy vagy szervezet, aki vagy amely nevében ön a szolgáltatást megvásárolja vagy használja (a továbbiakban együttesen: „ön”), kijelenti és szavatolja a következőket: (i) ön jogosult a kötelezettségvállalásra mind saját maga, mind pedig bármely más olyan fél nevében, akinek vagy amelynek nevében a szolgáltatást és/vagy szoftvert használja, (ii) elfogadja és kötelezi magát ezen feltételek betartására (beleértve az alább részletezésre kerülő garanciális korlátozásokat és a felelősség korlátozására vonatkozó szabályokat) minden más jog és kötelezettség – például a megrendelőlapon vagy az ön vagy a szerződő fél részéről a SYSTREAM felé benyújtott dokumentumokon feltüntetett jogok, kötelességek, vagy más feltételek – figyelembe vétele nélkül, és ön elfogadja, hogy az ilyen jogok, kötelezettségek, vagy más, az ilyen megrendelőlapokon, vagy hasonló dokumentumokon felsorolt feltételek a jelen feltételek értelmében semmisnek minősülnek.

 

I. fejezet Az Ön fiókjának regisztrációja

1.1. Regisztrációs adatok. A Szolgáltatás használatához Önnek egy online regisztrációs űrlapot kell kitöltenie és beküldenie („Regisztrációs űrlap”). Ön elfogadja, hogy a regisztrációs eljárás keretében: (i) korlátozott mértékben meg kell adnia magáról bizonyos információkat annak megfelelően, ahogy a regisztráció során vagy utána a Szolgáltatástól erre felszólítást kap (az ilyen információknak aktuálisnak, hiánytalannak és pontosnak kell lenniük), és (ii) szükség esetén kiegészíti és frissíti az információkat annak érdekében, hogy továbbra is aktuálisak, hiánytalanok és pontosok legyenek. Az első feliratkozás alkalmával kért információkra regisztrációs adatokként hivatkozunk („Regisztrációs adatok”).  Korlátozott mértékben, kizárólag a Szolgáltatás nyújtásának céljából hozzáférhet a Szolgáltatásban, illetve azon keresztül tárolt, létrehozott, megosztott vagy megjelenített adatokhoz. Az adatvédelmi szabályzata (https://systream.hu/adatkezeles/) határozza meg az adatok gyűjtésének, felhasználásának és kiadásának lehetséges módjait. 18 év alatti felhasználó egyik Szolgáltatásra sem regisztrálhat. A regisztrálással Ön úgy nyilatkozik a SYSTREAM felé, hogy Ön betöltötte 18. életévét. Ha a tudomására jut, hogy az Ön Regisztrációs adatai közül valamelyik pontatlan, hiányos vagy már nem aktuális, vagy ha saját belátása szerint úgy határoz, hogy Ön nem tekinthető a Szolgáltatás megfelelő előfizetőjének vagy felhasználójának, a tudomásszerzést követően azonnal megszüntetheti a Szolgáltatás és a kapcsolódó szoftver eléréséhez, fogadásához, használatához és licenceléséhez kapcsolódó, Önt megillető jogosultságot.

1.2. Személyazonosításra alkalmas adatok. A jelen Feltételek alapján nyújtott egyes Szolgáltatás(ok) használatakor előfordulhat, hogy Ön korlátozott körben személyazonosításra alkalmas adatokat küld a SYSTREAM-nek. A regisztráció során csak és kizárólag pontos, valós és teljes körű személyes adatokat kell megadnia a Felhasználónak, ezért minden Felhasználó teljes körű anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozik. Az oldalon rögzített minden adatot bizalmasan kezelünk, nem adjuk ki 3. fél számára, és minden szükséges lépést megteszünk, annak érdekében, hogy az adatok jogosultan személy számára ne váljanak hozzáférhetővé. Az adatokért felelősséget a SYSTREAM  azonban nem vállal.

II. fejezet Az Ön fiókjának használata

2.1. Licenc biztosítása. A jelen Feltételekben foglalt korlátozásokkal a SYSTREAM jogdíjmentes, nem kizárólagos, az egész világra kiterjedő és nem átruházható jogot és felhasználási engedélyt biztosít Önnek a Szolgáltatáshoz és az ahhoz kapcsolódó szoftverekhez való hozzáférésre, azok használatára, futtatására és telepítésére a vonatkozó előfizetési időszak tartamára. A Szolgáltatás tulajdonosa és üzemeltetője a SYSTREAM, amely a Szolgáltatást ingyenesen, és/vagy előfizetéses alapon nyújtja Önnek; a SYSTREAM nem ruházza át a Szolgáltatáshoz fűződő tulajdonjogot vagy kizárólagos jogot Önre.

2.1.1. A Szolgáltatást kizárólag a jelen Feltételek keretében és kizárólag az Ön használatára tesszük elérhetővé. Szolgáltatás jelen Feltételek előírásainak nem megfelelő módon történő reprodukálása, továbbértékesítése, terjesztése, elárverezése, valamint a program módosítása adoptálása, kódjának visszafejtése, vagy a rajta végzett bármely inverz mérnöki, struktúra-elemzési vagy a forráskód-elemzési folyamat – a SYSTREAM kifejezett írásos hozzájárulása nélkül – szigorúan tilos. A tilalom megszegése polgári jogi és büntetőjogi jogkövetkezményekkel járhat. Tájékoztatjuk Önt, hogy a tilalom megszegőivel szemben minden lehetséges jogi szankció érvényesítését kezdeményezni fogjuk. A jelen Feltételek alapján nyújtott licencet Ön nem ruházhatja át semmilyen harmadik személyre, és a licenc nem kizárólagos érvényű. Ön nem jogosult továbbá a Szolgáltatások bérbeadására, lízingelésére, nem használhatja hitelbiztosítékként, és egyéb módon sem ruházhatja át a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó jogokat. A jelen Feltételekben kifejezetten nem biztosított jogok a SYSTREAM-et illetik meg.

2.1.2. Ön tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatások és az azokhoz kapcsolódó szoftverek a SYSTREAM tulajdonát képezik, amelyeket szerzői jogok, védjegyek, szolgáltatási védjegyek, szabadalmak és/vagy egyéb szellemi alkotásokról szóló jogszabályok védenek. Ön a Szolgáltatások egyikéből sem távolíthatja el a tulajdonjogra vonatkozó nyilatkozatokat vagy jelöléseket.

2.1.3. A biztosított licenc alapján Ön jogosult mindazokra a szokásos frissítésekre és támogatásra, amelyeket a SYSTREAM a Szolgáltatásai valamennyi felhasználójának általánosságban nyújt. Az előző mondatban foglaltaktól függetlenül azonban a SYSTREAM fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatások bármely későbbi verzióját vagy prémium verziófrissítését díj ellenében biztosítsa. Ön tudomásul veszi, hogy a SYSTREAM a Szolgáltatások bármelyikét vagy a kapcsolódó szoftvereket bármikor frissítheti, de nem köteles Önt értesíteni a módosításról vagy frissítésről. Az egyértelműség kedvéért rögzítjük, hogy a jelen Feltételek nem biztosítanak Önnek semmilyen jogot, licencet vagy érdekeltséget bármilyen prémium vagy „VIP-szintű” támogatáshoz, karbantartáshoz, fejlesztéshez, módosításhoz, javításhoz vagy verziófrissítéshez a Szolgáltatással vagy a kapcsolódó szoftverrel összefüggésben, kivéve, ha a SYSTREAM a frissítést vagy módosítást valamennyi felhasználójának biztosítja. A SYSTREAM által az Ön számára biztosított bármilyen frissítés vagy verziófrissítés a jelen Feltételek hatálya alá esik, kivéve ha a SYSTREAM ettől eltérően rendelkezik.

2.1.4. a szolgáltatásokhoz kapcsolódó weboldalak, szoftverek és számítógépes programok összes tartalmát szerzői jogok, illetve a szellemi tulajdonra vonatkozó egyéb jogszabályok védik. az itt kifejezetten engedélyezett módot kivéve az ilyen webhelyeken, szoftverekben és számítógépes programokban található információk és tartalmak semmilyen formában vagy módon nem többszörözhetők a SYSTREAM előzetes írásos engedélye nélkül. ön és az egyéb látogatók vagy felhasználók az ilyen webhelyeken, szoftverekben és számítógépes programokban található anyagokat nem jogosultak módosítani, terjeszteni, közzétenni, továbbítani vagy származékos műveket létrehozni belőlük, sem magán-, sem pedig kereskedelmi célra.

2.2. Végfelhasználói magatartás. A Szolgáltatások használata során az Ön számítógépén vagy számítógépein és a SYSTREAM fiókjában lévő tartalomért és a továbbított információkért kizárólag Ön felel. A Szolgáltatások Ön általi használatára a jelen Feltételek, valamint a vonatkozó helyi, állami, nemzeti és nemzetközi jogszabályok és egyéb előírások vonatkoznak (ideértve többek között a követeléskezelésről, az exportszabályozásról, a fogyasztóvédelemről, a tisztességtelen versenyről, a megkülönböztetés tilalmáról és a megtévesztő reklámokról szóló rendelkezéseket). A Szolgáltatások felhasználása esetén Ön vállalja, hogy (i) betartja a vonatkozó helyi, állami, nemzeti és nemzetközi jogszabályokat, szabályokat és egyéb előírásokat (ideértve többek között a követeléskezelésről, az exportszabályozásról, a fogyasztóvédelemről, a tisztességtelen versenyről, a megkülönböztetés tilalmáról és a megtévesztő reklámokról szóló rendelkezéseket); (ii) nem használja fel a Szolgáltatást olyan szoftverek vagy egyéb számítógépes fájlok rendelkezésre bocsátására, terjesztésére és egyéb módon elérhetővé tételére, illetve továbbítására, amelyek trójai vírusokat, férgeket, vírusokat vagy egyéb veszélyes, ártalmas komponenseket tartalmaznak; (iii) nem használja fel a Szolgáltatást jogellenes célokra; (iv) a Szolgáltatásból és a kapcsolódó szoftverből, dokumentációból és a Szolgáltatással összefüggésben használt SYSTREAM webhelyekről nem töröl jogi nyilatkozatokat, a felelősség kizárásáról szóló rendelkezéseket vagy kizárólagos jogra vonatkozó megjegyzéseket, például szerzői jogra vagy védjegyoltalomra vonatkozó tájékoztatást, továbbá nem módosít olyan logókat, amelyeknek nem Ön a jogosultja, illetve amelyek esetén nem rendelkezik kifejezett engedéllyel a módosításhoz; (v) nem használja a Szolgáltatásokat a Szolgáltatáshoz kötődő hálózatok működésének megszakítására vagy megzavarására; (vi) a Szolgáltatás használatával nem sérti harmadik fél szerzői és szabadalmi jogait, védjegyeit, kereskedelmi titkait vagy egyéb kizárólagos jogait, illetve személyiségi és adatvédelmi jogait; és (vii) nem használja a Szolgáltatást jogellenes, zaklató, rágalmazó, gyalázkodó, rasszista, illetlen, sértegető, erőszakos, fenyegető, megfélemlítő, káros, vulgáris, obszcén, sértő vagy egyébként kifogásolható anyag továbbítására. Ön semmilyen körülmények között nem veheti igénybe egy másik személy SYSTREAM -fiókját, a fiók tulajdonosának előzetes engedélye nélkül. Ön felelősséget vállal saját munkavállalói, szaktanácsadói és minden olyan harmadik személy tevékenységéért vagy mulasztásaiért, akinek Ön engedélyezi az Ön SYSTREAM -fiókjához való hozzáférést, és Ön minden üzletileg ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy figyelemmel kísérje az ilyen harmadik személynek minősülő felhasználók tevékenységét. Abban az esetben, ha a SYSTREAM okkal feltételezi, hogy az Ön által a Szolgáltatások használata közben tanúsított magatartás a jelen 2.2. pontban meghatározott feltételekbe ütközik, a SYSTREAM fenntartja a jogot az Ön fiókjának letiltására vagy bármely más olyan lépésre, amelyet a saját megítélése szerint szükségesnek vagy megfelelőnek gondol.

2.3. A fiókhoz tartózó jelszavak és a fiók biztonsága. A SYSTREAM által a jelen feltételek alapján nyújtott bizonyos Szolgáltatásokhoz az szükséges, hogy Ön egy e-mail cím segítségével felhasználónevet és jelszót adjon meg a SYSTREAM-fiókjához történő hozzáféréshez (a SYSTREAM biztonsági okokból javasolja az Ön számítógépéhez használttól eltérő felhasználónév és jelszó megadását). A SYSTREAM nem küld olyan e-mail üzenetet, amelyben kéri az adott felhasználó SYSTREAM felhasználónevét és/vagy jelszavát, vagy bármely más felhasználónevet és jelszót. A Szolgáltatás biztonsága érdekében Ön nem adhatja ki a felhasználóneveket és jelszavakat. A Szolgáltatások jelszóval védett és/vagy egyéb védelemmel ellátott részeihez való hozzáférés és azok használata kizárólag a jogosultsággal rendelkező felhasználók számára megengedett. Büntetőjogi eljárás alá vonhatók azok a jogosultsággal nem rendelkező személyek, akik kísérletet tesznek a Szolgáltatások bármelyikének igénybevételére. Ön vállalja, hogy gondoskodik a jelszavai megőrzéséről. A SYSTREAM nem vezet adatbázist a felhasználói jelszavakról – azokat csak hashelt változatban, egy speciális, ki nem olvasható karakterben tárolja, így Ön kizárólagosan felel abban az esetben, ha Ön nem gondoskodik a jelszavak és a fiókkal kapcsolatos adatok titokban tartásáról. Továbbá Ön tartozik kizárólagos felelősséggel az összes olyan tevékenységért, amely az Ön fiókjához kapcsolódik. A SYSTREAM nem vonható felelősségre az Önt érő olyan károkért, amelyek az Ön jelszavának, fiókjának vagy nyilvános/személyes kódjának az Ön tudtával vagy tudta nélkül másik fél általi használatából erednek. Ön azonban felelősségre vonható az olyan károkért, amelyek a SYSTREAM-et vagy egy másik felet érnek az Ön jelszavának, fiókjának vagy nyilvános/személyes kódjának másik fél általi használatának következtében, függetlenül attól, hogy Ön tudott-e erről. Ön vállalja, hogy azonnal értesíti a SYSTREAM-et a fiók jogosulatlan használata vagy bármely egyéb biztonságot veszélyeztető tevékenység esetén, amely az Ön tudomására jut, beleértve azt az esetet, ha Ön úgy véli, hogy a jelszót és/vagy a fiókkal kapcsolatos adatokat eltulajdonították, vagy egyéb módon visszaéltek velük.

III. fejezet Regisztrálás, „Free csomag”, Előfizetés, Díjak és Megújítások

3.1. Ingyenes regisztrálás és a ”free csomag”:

3.1.1. A SYSTREAM rendszerében ingyenesen lehet regisztrálni. Ingyenes regisztrálással a Felhasználó az alapfunkciókat érheti el, és limitált adatmennyiségig ingyenesen használhatja a rendszert. Ingyenes Szolgáltatásainak igénybe vétele esetén Ön nem köteles előfizetési díj megfizetésére. A SYSTREAM fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint korlátozza a Szolgáltatások bármely személy, szervezet vagy szervezetek csoportja által elérhető „ingyenes” vagy „alap” verzióinak számát.

3.2. Előfizetés:

3.2.1Az alapfunkción kívüli, valamint a limitált adatmennyiségen felüli felhasználás előfizetéshez kötött. Havi előfizetés esetén az előfizetési díj bankszámlára történő átutalással kerül teljesítésre. Az Ön előfizetése havonta automatikusan meghosszabbodik, kivéve, ha a megelőző hónapban Ön a SYSTREAM-nek írásban értesítést küld a megújítás megszüntetésének szándékáról. Felhívjuk figyelmét, hogy a teljes hónap vagy a hónap egy része után járó díj mindaddig automatikusan felszámításra kerül, amíg havi előfizetése hatályos.

3.3. Megszüntetési tilalom. A jelen Feltételekben rögzített előírásoktól vagy a felek között létrejött egyéb megállapodásoktól függetlenül Ön nem jogosult elállással megszüntetni, felmondani vagy visszavonni az előfizetést annak tartama során. Az Ön által a SYSTREAM-nek a Szolgáltatásokhoz való hozzáférés ellenértékeként teljesített kifizetések véglegesnek tekintendők.

3.4. Fizetés esedékessége. Ha erre vonatkozóan a jelen Feltételek másképpen nem rendelkeznek, minden díj a vonatkozó előfizetési időszakot megelőzően esedékes, és az erre vonatkozó kérés, a számla kiállítása vagy előzetes értesítés nélkül fizetendő a SYSTREAM részére.

3.7. Adók. Valamennyi forgalmi, ingó vagyont vagy használatot terhelő, áfa-jellegű, jövedéki, levonás útján teljesítendő vagy bármely más adó, amely jelen licenccel, a Szolgáltatás birtoklásával vagy használatával, vagy a jelen Feltételek keretein belül biztosított bármely más szoftverrel vagy termékkel kapcsolatban felszámításra kerül, Önt terheli, és Ön köteles ezek megfizetésére, a SYSTREAM-et a nettó jövedelem alapján terhelő adók kivételével. Ha Ön a forgalmat vagy használatot terhelő, illetve más adók alól mentességet élvez, Ön köteles a SYSTREAM-nek megfelelően igazolni az adómentességet az összes érintett joghatósági terület vonatkozásában.

3.8. Értékesítési ajánlatok, különleges reklámajánlatok, kuponok és kreditek. Az értékesítési ajánlatok, a különleges reklámajánlatok és a kedvező árakat tartalmazó egyéb ajánlatok átmeneti jellegűek, és előfordulhat, hogy az Ön előfizetésének megújításakor már nem lesznek elérhetők. A SYSTREAM fenntartja a jogot, hogy bármely kupont, kreditet, értékesítési ajánlatot vagy különleges reklámajánlatot saját döntése alapján megszüntessen vagy módosítson.

IV. fejezet Jogi feltételek

4.1. A garancia korlátozása. Annak ellenére, hogy a SYSTREAM mindent megtesz annak érdekében, hogy a Szolgáltatásra vonatkozóan pontos információkat nyújtson, nem vállal felelősséget az átadott információk pontosságáért. A nem a SYSTREAM által biztosított termékek vagy szolgáltatások megemlítése csupán tájékoztató jellegű, nem jelent támogatást vagy ajánlást. Ön a Szolgáltatásokat csak saját felelősségre használhatja. A SYSTREAM az információkat, a dokumentációt és a szolgáltatásokat a jelenlegi állapotukban („as is”) biztosítja, bárminemű kifejezett vagy hallgatólagosan vállalt szavatosság nélkül, korlátozás nélkül beleértve az értékesíthetőségre, az adott célra való alkalmasságra, a tulajdonjogra vagy jogszavatosságra vonatkozó vagy az üzletmenetből, használatból vagy kereskedelmi gyakorlatból eredő szavatosságokat. a SYSTREAM a jogilag megengedett maximális mértékben határozottan kizár minden jogszabályban meghatározott, szokásjog alapján fennálló, korábban szóban vagy írásban vállalt, kifejezett vagy hallgatólagos szavatosságot a szolgáltatással kapcsolatban. a SYSTREAM nem garantálja, hogy a szolgáltatás meg fog felelni az ön elvárásainak, vagy hogy az zavartalanul, megfelelő időben és hibamentesen használható. a SYSTREAM nem vállal továbbá semmilyen felelősséget a szolgáltatás használatával elért eredményekkel vagy a szolgáltatás segítségével megszerzett információ helyességével kapcsolatban. ön megértette és elfogadja, hogy a szolgáltatás használata segítségével az anyagok és/vagy adatok letöltése vagy más módon történő megszerzése saját felelősségre történik, és ön kizárólagosan felel azért, ha a számítógépes rendszer az adatok és/vagy anyagok letöltése miatt meghibásodik, vagy adatok vesznek el. bármilyen meghatározás vagy tényszerű kijelentés, többek között beleértve a termék teljesítményére, használatra alkalmasságára és kapacitására vonatkozó kijelentéseket, tegye azt a SYSTREAM egy alkalmazottja vagy más személy, nem tekinthető a SYSTREAM általi garanciának és semmilyen módon nem idézi elő a SYSTREAM felelősségét, ha azt nem tartalmazza a jelen szerződés.

4.2 A kárigények és a felelősség korlátozása.
4.2.1. ön egyetért azzal, hogy a SYSTREAM által itt megkapott ellenszolgáltatás nem tartalmazza az ön által elszenvedett közvetett, különleges vagy következményes kár veszélyének SYSTREAM általi vállalásával kapcsolatos ellentételezést. a SYSTREAM nem vonható felelősségre semmilyen különleges, következményes, véletlenszerű vagy közvetett kárért, többek között beleértve a kiesett haszonból vagy bevételből, a termék vagy szolgáltatás cseréjéből eredő kiadásokat, a szolgáltatás használatából vagy használatukra való képtelenségből adódó olyan veszteségeket vagy károkat, amelyek az információkat vagy adatokat érik. a SYSTREAM semmilyen körülmények (ideértve egyebek közt a gondatlanságot) között sem felelős a szolgáltatás használatából vagy a szolgáltatás kapcsán közölt információkból eredő károkért, akkor sem, ha a SYSTREAM tudott az ilyen károk lehetőségéről. ön kijelenti, hogy nem lép fel ilyen kártérítési igénnyel a SYSTREAM-mel, illetve tisztségviselőivel, igazgatóival vagy alkalmazottaival szemben.
4.2.2. ön kifejezetten vállalja, hogy a szolgáltatást saját felelősségére használja. a károkból, veszteségekből és tevékenységekből eredő, SYSTREAM-et terhelő felelősség (ideértve a szerződés alapján, szerződésen kívül és az egyébként felmerülő felelősséget) semmilyen körülmények között nem lépheti túl azt az összeget, amelyet ön a SYSTREAM-nek megfizetett a szolgáltatásért (ha van ilyen összeg) a kártérítési igény felmerülése előtti 12 hónap során. ha az irányadó jog a hallgatólagos szavatosság kizárásának vagy a fentiek szerinti kárfelelősség-kizárás lehetőségét korlátozza, az irányadó jog által megengedett legnagyobb mértékű kizárást kell alkalmazni.
4.2.3. a jelen feltételekben rögzített vagy jogszabály alapján fennálló felelősségkorlátozások, jogi nyilatkozatok, garancia- és kártérítési korlátozások, valamint titoktartási megállapodások (1) a felek által kötött szerződés alapvető fontosságú szabályait képezik, és (2) a jelen feltételek megszűnése, lejárta vagy felbontása után is hatályban maradnak.

4.3. Kártérítés. Ön felelős a saját fiókkal kapcsolatos adatok és a jelszó/jelszavak titokban tartásáért. Szintén Ön viseli a felelősséget a fiókhoz kapcsolódó eseményekért. Ön vállalja, hogy helytáll a SYSTREAM és képviselői, alkalmazottai, tisztségviselői, igazgatói, tulajdonosai, információszolgáltatói, megbízottai, licencbevevői, licencbeadói (a „Biztosított felek”) felé bármilyen felelősség, kereset és költség – beleértve az indokolt ügyvédi költségeket is – vonatkozásában, amely egy olyan, harmadik fél által támasztott igényből vagy indított keresetből, illetve olyan harmadik fél által elszenvedett veszteségből ered, mely (a) az Ön jelen Feltételekbe ütköző magatartása, illetve az Ön fiókjából eredő igény miatt; (b) az Ön csalárd vagy manipulatív magatartása miatt; (c) Ön által feltöltött információra, adatokra, fájlokra vagy más tartalomra tekintettel harmadik fél által támasztott igény miatt; vagy (d) Ön által átadott információkon alapuló bűncselekmény miatt felmerülő igény miatt merül fel. Ön vállalja, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy együttműködjön a SYSTREAM védelme érdekében különböző követelések, kárigények, jogi eljárások vagy perek esetén. A SYSTREAM fenntartja magának a jogot, hogy a saját költségére kizárólagos jelleggel lássa el a jogi védelmet bármely olyan ügyben, amely az Ön fentiek szerinti kárfelelősségével kapcsolatos.

4.4. Megszüntetési jog. A SYSTREAM saját belátása szerint azonnal megszüntetheti az Ön előfizetését, licencét és felhasználási jogát, ha (i) Ön nem fizeti meg időben a fiókhoz való hozzáférés előfizetési díját vagy Ön csődöt jelent, fizetésképtelenséggel kapcsolatos eljárás indul Ön ellen vagy más módon fizetésképtelenné válik, (ii) Ön megszegi a jelen Feltételeket; (iii) a SYSTREAM nem tudja ellenőrizni vagy hitelesíteni azokat az adatokat, amelyeket Ön a SYSTREAM-nek megadott; (iv) a SYSTREAM saját belátása szerint úgy dönt, hogy megszakítja a Szolgáltatás biztosítását a felhasználói számára. A SYSTREAM nem felelős Ön vagy harmadik fél felé a Szolgáltatás vagy a Szolgáltatás Ön általi használatának megszüntetéséért. A lejárattal vagy a bárminemű okból bekövetkező megszűnéssel Ön elveszti a Szolgáltatás használatára vonatkozó jogosultságát. Ha az Ön Szolgáltatáshoz való hozzáférése megszűnik és/vagy az előfizetése megszüntetésre kerül, megszűnik hozzáférése az Ön által a szolgáltatással kapcsolatban esetlegesen tárolt adatokhoz, és ezen adatokat a SYSTREAM törölheti. A jelen dokumentumban vagy jogszabályban meghatározott összes felelősség-kizárás, garanciát és kártérítés mértékét érintő korlátozás, továbbá titoktartási kötelezettség a Feltételek megszűnése, lejárta vagy felbontása után is érvényben marad. Ön semmilyen kárigényt nem jogosult érvényesíteni fentiek miatt.

4.5. Szellemi tulajdonjog. A Szolgáltatás tulajdonjoga és szellemi tulajdonjoga adott esetben a SYSTREAM-et illetik. A Szolgáltatás használata révén elért tartalom tulajdonjoga és a kapcsolódó jogok a tartalom tulajdonosát illetik, és az alkalmazandó jog védelme alatt állnak. A jelen Feltételek által biztosított licencek nem biztosítnak Önnek jogokat az ilyen tartalommal összefüggésben. A SYSTREAM-hez kapcsolódó emblémák és más nevek, logók, ikonok és jelölések, amelyek a SYSTREAM Szolgáltatásait azonosítják, a SYSTREAM védjegyei vagy szolgáltatási védjegyei, (a továbbiakban együttesen: „Védjegyek”) amelyek a SYSTREAM előzetes írásos engedélye nélkül nem használhatók. Minden más említett terméknév kizárólag azonosítási célokat szolgál, és a tulajdonosaik védjegye vagy szolgáltatási védjegye lehet. Egy rendelkezés sem értelmezhető úgy, hogy ráutaló magatartással, az álláspont megváltoztatásának kizárása révén vagy egyéb módon engedélyt ad bármely Védjegy használatára a SYSTREAM vagy a Védjeggyel rendelkező harmadik fél írásos engedélye nélkül. A Védjegyek Ön általi használata a jelen Feltételekben rögzített mértéken túl szigorúan tilos.

4.6. Visszajelzések. A SYSTREAM jogdíjmentes, az egész világra kiterjedő és határozatlan időre szóló jogosultságot kap arra, hogy a Szolgáltatások körében felhasználja, illetve azokba beépítse az Ön által a Szolgáltatások működésével kapcsolatban közölt javaslatokat, ötleteket, fejlesztési kéréseket, tanácsokat és más információkat (a továbbiakban: „Visszajelzések”).

4.7. Titoktartás. Önnek biztosítania kell azon információk titokban tartását, amelyeket az SYSTREAM bármikor nyújt Önnek a Szolgáltatás Ön általi használatával kapcsolatosan. A SYSTREAM szintén titoktartási kötelezettséget vállal a felhasználással kapcsolatos üzleti kommunikáció, és a rendeltetés szerinti felhasználás során tudomásra jutott rendszerben található adatokkal kapcsolatosan. Ön kifejezetten elfogadja a következő titoktartási rendelkezéseket (a továbbiakban: „Titoktartási rendelkezések”):
4.7.1. Kötelezettségek. Ön köteles (a) titokban tartani az összes ilyen információt, többek között a Szolgáltatással és a kapcsolódó szoftverrel összefüggő adatokat, (b) tartózkodni az ilyen információk kiadásától, és (c) tartózkodni attól, hogy a SYSTREAM adatait felhasználja bármely más célra, mint amelynek érdekében azok nyilvánosságra kerültek. Az információk kizárólagos jogosultja a SYSTREAM. Ön semmilyen joggal, tulajdonjoggal vagy érdekeltséggel nem rendelkezik ezen információk tekintetében.
4.7.2. A SYSTREAM jogosult a jogok érvényesítésével kapcsolatban felmerülő költségek fedezésére a költségeinek megtérítését követelni, beleértve az ésszerű mértékű ügyvédi díjakat is.

4.7.3. Az információk visszajuttatása. Az SYSTREAM írásos kérelmére Ön köteles visszaszolgáltatni, vagy adott esetben igazolni, hogy megsemmisítette az összes olyan információt, amely az Ön birtokába került, és minden olyan feljegyzést, ábrát vagy egyéb dokumentumot, amely olyan információkat tartalmaz, amelyek a jelen Titoktartási rendelkezések alapján került a birtokába.
4.7.4. Érvényesíthetőség. Amennyiben a jelen Titoktartási rendelkezések előírásai közül valamelyik bármilyen szempontból érvénytelennek, jogszabályba ütközőnek vagy érvényesíthetetlennek tekintendő, az előzőleg ismertetett többi rendelkezés érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét ez nem érinti, és nem csorbítja.
4.7.5. Alkalmazás. Jelen Titoktartási rendelkezések helyettesítik azokat a jogosultságot rögzítő vagy korlátozó tartalmú záradékokat vagy nyilatkozatokat, amelyek az itt közölt információkkal összefüggésbe hozhatók, de a jelen Titoktartási rendelkezésekkel nem összeegyeztethetők.
4.7.6. Érvényben maradó kötelezettségek. A Titoktartási rendelkezésekben rögzített titoktartási kötelezettségek a jelen Feltételek megszűnése, lejárta vagy felbontása után is érvényben maradnak, illetve azután is irányadók, hogy Ön már nem használja a Szolgáltatásokat.
4.7.7. A SYSTREAM  minden szükséges lépést megtesz a rá bízott adatok megőrzéséért, de felelősséget nem vállal abban az esetben, ha valamely adat elveszik, vagy azt jogosulatlan személy megszerzi.

4.8. Magas kockázatú tevékenységekkel kapcsolatos felelősség kizárása. A Szolgáltatások nem hibamentesek, és nem olyan módon lettek megtervezve, legyártva és nem arra szánták, hogy használhatók vagy értékesíthetők legyenek veszélyes környezetben működő hálózati vezérlőberendezésként, amely hibamentes működést igényel, ideértve egyebek mellett a nukleáris létesítmények, repülőgép-irányítóközpontok vagy kommunikációs rendszerek, légiforgalom-irányítás, légi járművek kommunikációja, életmentő gépek vagy hadászati rendszerek működtetésére szolgáló berendezések, ahol a Szolgáltatások hibája halál, sérülés vagy súlyos testi sérülés, illetve környezeti károk közvetlen kiváltó oka lehet („Magas kockázatú tevékenységek”). Ennek megfelelően a SYSTREAM kifejezetten kizárja az ilyen magas kockázatú tevékenységekre alkalmasságra vonatkozó, kifejezett vagy hallgatólagosan vállalt garanciákat.

4.9. Vis major. A jelen Feltételek alapján a Felek nem vonhatók felelősségre teljesítés elmaradásért vagy késedelmekért, illetve elvesztett adatokért (kivéve az itt rögzített feltételeknek megfelelő esedékes összegek kifizetésének késedelme esetén), amennyiben a szóban forgó hibák vagy késedelmek oka (i) szoftver vagy egyéb számítógépes programozás hibája (kivéve a jelen Feltételek alapján vásárolt Szolgáltatás hibáit), (ii) időjárási körülmények, vagy (iii) bármely egyéb ok, amely az adott fél ésszerű befolyásán kívül esik vagy nem saját hibája vagy gondatlansága következtében merül fel, többek között beleértve a partnerek, alkalmazottak mulasztását, feltéve, hogy ilyen esetben – és amely a felelősség jogos elhárításának feltétele – a problémával szembesülő fél köteles írásos értesítést küldeni a másik félnek közvetlenül az esemény után, a részletek megadásával.

V. fejezet Vegyes szerződéses rendelkezések

5.1. A megállapodás teljessége. A jelen Feltételek képezik a Feltételek alapján biztosított licenc tárgyára, illetve a Szolgáltatások bármelyikének Ön általi használatára vonatkozó teljes megállapodást. A SYSTREAM jogosult bármikor módosítani a jelen Feltételeket úgy, hogy (i) a https://systream.hu oldalon elhelyezi, vagy ezen keresztül elérhetővé teszi az átdolgozott Feltételeket tartalmazó dokumentumot és/vagy (ii) a Feltételek módosításáról tájékoztatást küld az Ön által a SYSTREAM-nek megadott e-mail címre. Az Ön felelőssége, hogy a https://systream.hu honlap rendszeres felkeresése útján időben tájékozódjon az ilyen jellegű módosításokról. Ha Ön tovább használja a Szolgáltatást azt követően, hogy ilyen módosított feltételek közzétételre kerültek vagy elküldésre kerültek Önnek, akkor a további használattal Ön elfogadja a módosított feltételeket. Ha Ön nem ért egyet valamely módosított feltétellel, akkor erről köteles a SYSTREAM-et az ilyen módosított feltétel nyilvánosságra hozásától számított 30 napon belül értesíteni.

5.2. Részleges érvénytelenség. Ha a jelen Feltételek bármelyik rendelkezése jogszabályba ütközőnek, érvénytelennek vagy bármely egyéb ok folytán érvényesíthetetlennek bizonyul, akkor az adott rendelkezés többé nem képezi a jelen Feltételek részét, azonban ez nem befolyásolja a többi rendelkezés érvényességét és érvényesíthetőségét.

5.3. Közzététel. A SYSTREAM jogosult a Szolgáltatás felhasználójaként azonosítani Önt. Ön elfogadja, hogy a SYSTREAM felhasználhatja az Önhöz kapcsolódó emblémákat és/vagy neveket weboldalán vagy egyéb anyagaiban, amelyek révén Önt a SYSTREAM az ügyfeleként azonosítja.

5.4. Értesítések. A SYSTREAM jogosult az Önnek szóló értesítéseit az Ön által a Regisztrációs űrlapon megadott e-mail címre továbbítani, vagy egyéb olyan, a SYSTREAM által meghatározott módokat és eszközöket használni, amelyekről a SYSTREAM saját belátása szerint úgy ítél meg, hogy az értesítés nagy valószínűséggel eljut Önhöz. Minden Ön által a SYSTREAM-mel közölt, a jelen Feltételekkel kapcsolatos egyéb értesítéseket írásban, ajánlott levélben kell elküldeni, vagy személyesen kell kézbesíteni a SYSTREAM itt megadott címére.

5.5. Jogról való lemondás. Ön vállalja, hogy nem vesz részt és nem indít csoportos pert az SYSTREAM, vagy annak bármely alkalmazottja vagy kapcsolt vállalkozása ellen. Ön kijelenti, hogy ezen Feltételek alapján nem indít keresetet a jogviszony megszűnését követő két éven túl. A SYSTREAM jogainak részleges vagy teljes gyakorlásának elmulasztása nem zárja ki az ilyen jogok későbbi gyakorlását. A SYSTREAM bármely szerződésszegéssel kapcsolatos lemondó nyilatkozata nem tekinthető a következő hasonló szerződésszegéssel kapcsolatos, vagy a jelen Feltételek bármelyik feltételéről való lemondásnak. A jelen Feltételek rendelkezései által a SYSTREAM számára biztosított jogorvoslati lehetőségek nem tekinthetők kizárólagosnak, és minden egyes jogorvoslat párhuzamosan áll fenn minden más, a jogszabályok és a méltányosság (equity) elve alapján elérhető jogorvoslathoz.

5.6. Nincs kizárólagossági kötelezettség. Ön tudomásul veszi, hogy a SYSTREAM a távoli elérési és támogatási, csoportmunka- és adatkezelési megoldások üzletágában tevékenykedik, ezért harmadik félnek is nyújthat szolgáltatást, beleértve az Ön versenytársait, és ezek a szolgáltatások azonosak vagy hasonlók az Önnek a jelen Feltételek alapján nyújtott Szolgáltatásokhoz.

5.7. Átruházás. A jelen Feltételek kötelező érvényűek a felekre és jogszerű jogutódjaikra, valamint az Feltételekben biztosított jogok is a feleket és jogszerű jogutódaikat illetik meg. Egyik fél sem ruházhatja át a jelen Megállapodást, illetve az az alapján fennálló jogokat és kötelezettségeket sem közvetve, sem közvetlenül, sem részben, sem egészben, sem jogszabály rendelkezése alapján, sem pedig egyéb módon a másik fél előzetes írásbeli engedélye nélkül; az engedély megadása csak megfelelő okból késleltethető vagy tagadható meg. A fentiektől függetlenül a SYSTREAM átruházhatja a Megállapodást az Ön előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, ha az ügyletre egyesülés, felvásárlás, az irányítás megváltozása vagy a SYSTREAM lényegében összes eszközének értékesítése, vagy az előbbiekhez lényegében hasonló ügylet keretében kerül sor.

VIII. fejezet Jogviták Felek a Felhasználói Szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket tárgyalás útján kísérlik meg rendezni. Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre abban az esetben a jelen szerződésből származó jogvitáik elbírálására hatáskörtől függően a Budapesti IV. és XV. kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességet kötik ki.

IX. fejezet Egyéb rendelkezések

9.1 Jelen ÁSZF 2013-08-01 napján lép hatályba és visszavonásig hatályos.
9.2 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

9.3. A Felhasználó bármely Szolgáltatás igénybevételének megkezdésével az ÁSZF rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja.